Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 1 października 2017
travelist

BESKIDZKI TRIATLON GÓRSKI – EDYCJA 2017


REGULAMIN


1. CEL IMPREZY

1.Popularyzacja działań Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego i Ustrońskiej Szkoły MTB.
2. Promowanie Istebnej jako ośrodka przyjaznego narciarzom, kolarzom i turystom.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
4. Integracja działań Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia w okresie zimowym i letnim.


2. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA
43-450 Ustroń, ul. Rynek 2
Telefon, fax 033/854-26-53
e-mail informacja@ustron.pl

Komandor zawodów : Andrzej Nowiński

Biuro zawodów – Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w dniu 1.10.2017 w godz. 10:00 do 12:30

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Miejsce rozgrywania zawodów – Istebna, start i meta - leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw
Data: 1 październik 2017.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
- Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
- Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zawodach.
- W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na druku oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.
- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
- Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja.
Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy i chip pomiaru czasu. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer i chip.
Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisów można dokonywać w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 12:30. Proces rejestracji jest zakończony dopiero w momencie odebrania numeru startowego, chipa i dokonaniu opłaty startowej.
Opłata startowa za udział w zawodach – 20 zł.

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
5.1 Część biegowa
Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę biegową długości około 3 kilometry, obowiązkowo wyposażeni we własne kije do nordic walking lub kije narciarskie.
Obowiązująca długość kija – zawodnikowi w postawie stojącej z wyprostowanymi kolanami kije powinny sięgać minimum do łokcia.
W trakcie biegu zawodnik trzyma chwyty kijów w dłoniach !!
5.2. Część rowerowa
Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę długości około kilometrów na własnym rowerze górskim, obowiązkowo w kasku.
Uwaga! Wyznaczona trasa, ze względu na stopień trudności technicznej, wymaga umiejętności poruszania się na rowerze górskim w terenie. Możliwe jest na niej osiągnięcie znacznych prędkości, wobec czego zawodnicy zobowiązani są do dostosowania szybkości zjazdu do posiadanych umiejętności
- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!
5.3 Część nartorolkowa
- Bieg na dystansie około 6 kilometrów rozgrywany jest w stylu klasycznym
- Zawodnicy mogą startować na własnych nartorolkach
- Organizator w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, może zapewnić nartorolki zawodnikom nie posiadającym własnego sprzętu. Zawodnicy obowiązani są wówczas posiadać kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, lub NNN
- Obowiązują nartorolki do stylu klasycznego wyłącznie na CZARNYCH KOŁACH GUMOWYCH o średnicy maksymalnej do 80 mm
- Sprawdzenie czy zawodnik użył kół zgodnych z regulaminem może nastąpić zarówno przed startem jak po zakończeniu biegu
- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!
5.4 Pozostałe informacje
- Sposób poruszania się po drodze publicznej w CZĘŚCI NARTOROLKOWEJ określa jednoznacznie kodeks drogowy i narzuca poruszanie się LEWĄ STRONĄ JEZDNI. Zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym.
- Zawody w części rowerowej odbywają się po drogach leśnych oraz drodze publicznej. Na drodze publicznej zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym zgodnie z zasadami kodeksu drogowego PRAWĄ STRONĄ JEZDNI
- Zawody w CZĘŚCI BIEGOWEJ odbędą się w większości na drogach leśnych bądź częsciowo wyłączonych z ruchu. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się na nich pojazdów i osób i w związku z tym uczestników obowiązuje zachowanie należytej uwagi
- Pomiędzy poszczególnych częściami wyścigu zawodnicy dokonują zmiany wyposażenia w wyznaczonej przez Organizatora strefie zmian, gdzie pozostawiają pozostały sprzęt pod opieką Organizatora
- Okres przebywania w strefie zmian wlicza się do czasu zawodnika.
- W dniu zawodów, przed rozpoczęciem wyścigu, tylko do godziny 12:30, będzie możliwość zapoznania się z trasą.
- Wyścig będzie odbywał się w formule startu masowego. Szczegółowe informacje o zasadach rozegrania startu zostaną podane na odprawie przedstartowej
- We wszystkich sprawach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu obowiązujących w czasie trwania zawodów będzie decydował Organizator.
- Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów.
- W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.
- W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją
- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6. PROGRAM ZAWODÓW

- Zapisy - Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w godz. 10:00 do 12:30
- Odprawa techniczna i wręczenie numerów startowych – godzina 12:50 na miejscu startu
- Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej
- Godzina 13:00 – start
- Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców , po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

7. ZASADY NAGRADZANIA

- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma nagrody rzeczowe
- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma pamiątkowe medale
- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma pakiet startowy (żele startowe i napoje izotoniczne) i pamiątkową statuetkę
- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma napoje izotoniczne bez ograniczeń


9. KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

11. PROTESTY

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej nie później niż pół godziny od czasu zamknięcia trasy. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

12. INFORMACJE KOŃCOWE

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

- Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na nartach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

- Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

- W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.


Data
01.10.2017 10:00
- 01.10.2017 17:00
Położenie
na wsi
Adres

Istebna
Kontakt
tel. +48 33 854-26-53
email: informacja@ustron.pl
www: www.nartki.org
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń