Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 19 września 2010
rafal

II Mistrzostwa Beskidów Nordic Walking 2010


Stowarzyszenie Beskidzka Organizacja Turystyczna zaprasza 19. 09. 2010 r. na II Mistrzostwa Beskidów w Nordic Walking.
Zawodnicy mają do pokonania 15 km trasy prowadzącej przez kilka szczytów.
Organizatorzy:
1. Beskidzka Organizacja Turystyczna w Brennej
2. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
3. Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej – Szkoła Nordic Walking

Biuro zawodów:
Beskidzka Organizacja Turystyczna, ul. Wyzwolenia 71,
43-438 Brenna
tel. 889 103 188
e-mail: biuro@bot5.pl
www.bot5.pl, e-mail:

W dniu zawodów – okolice startu
Dyrektor zawodów: Tomasz Lorek
Sędzia zawodów: Katarzyna Macura
Pomiar czasu: Stanisławski Race-Timing

Zawody mają formułę otwartą – do udziału zapraszamy wszystkich sympatyków Nordic Walking – zawodowców i amatorów – również tych, dla których będzie to pierwszy kontakt z tego rodzaju zawodami.

Program zawodów:
godz. 9:00-11:00 zapisy na zawody
godz. 11:15 odprawa zawodników, opis trasy, kontrola sprzętu
godz. 11:30 start zawodników we wszystkich kategoriach
godz. 14:30 zakończenie klasyfikacji zawodników na mecie
godz. 14:45 ogłoszenie wyników nieoficjalnych
godz. 14:45-15:00 przyjmowanie protestów
godz. 15:00 ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród

Planowana trasa: Start i meta nad rzeką Brenica przy hotelu Kotarz – wspólny dla wszystkich zawodników. Trasa rozpoczyna się na wałach nad rzeką Brenica i prowadzi prawą stroną rzeki (zgodnie z nurtem rzeki) do mostu za pensjonatem Malwa; następnie przez most na lewą stronę rzeki i wałami nad rzeką w górę do odbicia w prawo w ulicę Leśną; dalej ulicą Leśną i następnie drogą polną ostro pod górę do czarnego szlaku (na Malinę); czarnym szlakiem przez Horzelicę i Stary Groo do polany przed Chatą Grabowa; na polanie w lewo w dół początkowo leśną drogą a następnie asfaltową w kierunku ulicy Hołcyna; ulicą Hołcyna do wałów nad Brenicą; następnie lewą stroną wałów w górę rzeki (w prawo) do mostu za ośrodkiem Savana; dalej przez most i prawą stroną wałów w dół do mety przy hotelu Kotarz. Długośd trasy – 15,5 km, różnica wzniesieo – 450m.


WARUNKI KLASYFIKACJI
W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy dotrą do mety do ustalonej przez Organizatora godziny zakończenia klasyfikacji.

FORMUŁA ZAWODÓW
1. Konkurencja indywidualna, zwycięzcą w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę pokona najszybciej. Nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.
2. Pomiar czasu – indywidualnie każdego zawodnika, z wykorzystaniem transponderów.

KATEGORIE ZAWODNIKÓW
Zawodnicy klasyfikowani są w ośmiu kategoriach w zależności od płci i wieku oraz kategorii generalnej kobiet i kategorii generalnej mężczyzn.
Kategorie
- Juniorki i Juniorzy (rocznik 1992 i późniejsze)
- Seniorki młodsze i Seniorzy młodsi (rocznik 1975-91)
- Seniorki starsze i Seniorzy starsi (rocznik 1960-74)
Weteranki i Weterani (rocznik 1959 i wcześniejsze)

1. Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach Nordic Walking.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
3. Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialności.
4. Jeżeli liczba zawodników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii będzie mniejsza niż 3 osoby, zostaną oni dołączeni do kategorii młodszej.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
1. Strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,
2. Obuwie sportowe,
3. Kije do Nordic Walking.
Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów. Koszt wypożyczenia wynosi 10,-zł, kaucja zwrotna – 100,-zł

Wyposażenie dostarczone przez Organizatora:
1. Numery startowe dla zawodników – muszą byd noszone przez cały czas trwania zawodów i nie mogą być zasłaniane w całości lub części – pod karą dyskwalifikacji. 2. Transpondery – muszą być noszone przez cały czas trwania zawodów – wydawane są wraz z numerem startowym za kaucją zwrotną w wysokości 50,-zł.

ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi zawodnikowi, który mówi „TRASA”.
2. Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnował z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy albo był zdjętym z trasy przez Organizatora.
3. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów – za wyjątkiem przyjmowania pożywienia i napojów WYŁĄCZNIE w punkcie odświeżania i odżywiania znajdującym się w okolicy startu / mety oraz na polanie przed Chatą Grabowa.
4. Część trasy zawodów prowadzi po drogach publicznych. Zawodników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego odnoszące się do pieszych.

DYSKWALIFIKACJA Dyskwalifikacja zawodnika może nastąpić za: sposób poruszania niezgodny z niżej podaną definicją marszu Nordic Walking, nie udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku, otrzymania jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej (poza przypadkami losowymi jak np. złamanie kijka), zboczenie z wyznaczonej trasy więcej niż 30m, ominięcie punktu kontrolnego, niezastosowanie się do zaleceń sędziów na trasie, niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, popychanie lub wywracanie konkurenta, nieposzanowanie środowiska – porzucanie sprzętu lub śmieci, brak wymaganego wyposażenia, wszelkie wykroczenia przeciw regułom zachowania, także wyżej nie wymienione.

DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING:
Marsz Nordic Walking to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie obie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu) – dyskwalifikuje zawodnika bez ostrzeżeń.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Internetowa rejestracja zawodników prowadzona jest na stronie www.race-timing.pl
2. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i tel. kontaktowy zawodnika, przyjmowane są również do dnia poprzedzającego dzień zawodów faxem (033 853 60 00) lub emailem (biuro@bot5.pl), a w dniu zawodów osobiście w Biurze Zawodów.
3. Zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu zawodów o godz. 11:00 lub wcześniej, z chwilą zgłoszenia się 150 zawodników.
4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
25,-zł – przy wpłacie na rachunek bankowy BOT nr 30 8126 1020 0042 2495 2000 0010 w terminie do 7 dni przed datą zawodów,
30,-zł – w pozostałych przypadkach.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach w terminie krótszym niż 7 dni od daty zawodów opłata startowa nie jest zwracana.

INTERPRETACJA REGULAMINU
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie zawodów i trasy ze względu na nieprzewidziane okoliczności, do odwołania zawodów włącznie.

Serdecznie Zapraszamy !

Data
19.09.2010
Położenie
w górach
Rodzaj wydarzenia
Sportowe / Turystyczne
Region turystyczny
Beskid Śląski
Adres
ulica Wyzwolenia 40
43-438 Brenna
Kontakt
tel. 889 103 188
email: biuro@bot5.pl
www: www.bot5.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń