Aktualności
Data dodania: 25 października 2011
Autor: rafal

Pierwszy krok w kierunku rewitalizacji wąskiego toru w Rudach


12 października br. burmistrz Kuxni Raciborskiej Rita Serafin podpisała czterostronne porozumienie w sprawie wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek-Rudy-Rybnik. Jego sygnatariuszami są gminy Gliwice, Pilchowice, Kuźnia Raciborska i Rybnik.
Gminy ustaliły, że wykonanie studium powierzone zostanie firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu. Miasto Gliwice zobowiązało się przygotować założenia opracowania, dokumentację przetargową, ogłosić i przeprowadzić przetarg oraz opracować treść umowy, która zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą studium a stronami porozumienia.

Wszystkie gminy - strony porozumienia - zadeklarowały współpracę w zakresie przygotowywania i udzielania informacji niezbędnych do wykonania studium.

Rewitalizacja kolei wąskotorowej w jej dawnym przebiegu, z dobudowaniem odcinka Rudy-Rybnik, jest zamierzeniem bardzo ambitnym, ale także bardzo kosztownym. Jego realizacja, bez wsparcia środkami zewnętrznymi, będzie ogromnie trudna. Bardzo dokładne zdiagnozowanie stanu aktualnego, analiza uwarunkowań formalno-prawnych oraz analiza kosztów pozwoli ocenić realne możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia./Źródło: www.kuzniaraciborska.pl/

Wyszukiwarka