Cieszyn rozpoczyna realizację unijnego projektu geodezyjnego

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
02 Sierpień 2017
Odsłuchaj tekst

25 lipca 2017 roku w Bielsku-Białej została zawarta umowa pomiędzy miastem Cieszynem a konsorcjum firm w składzie: GEORES Sp. z o.o., z Rzeszowa i PROGEO Katowice z Katowic na wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach miasta, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- To kolejny, ogromny krok na drodze do pełnej profesjonalizacji oferty dostępu danych mających swoje zastosowanie m.in. w procesach inwestycyjnych i wykonawczych – komentuje Aleksander Cierniak Z-ca BMC.

Cyfryzacja i przyjazne interfejsy

Projekt jest kolejnym krokiem w stronę spełniania oczekiwań społeczeństwa informacyjnego. Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu informatycznego niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii – warunkiem będzie jedynie posiadanie dostępu do internetu. Interfejsy mają być tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny. Głównymi grupami odbiorców danych geodezyjnych są przedsiębiorcy, architekci i projektanci, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe. Ale skorzystają tak naprawdę wszyscy, ponieważ w ramach projektu planowana jest również cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu.


Modernizacja i digitalizacja

W ramach realizowanego w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego projektu w planach jest m.in. budowa baz danych – w tym aktualizacja i dostosowanie istniejących danych i informacji zgromadzonych w pzgik – w celu utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000. Oprócz tego zostaną zmodernizowane, zaktualizowane i dostosowane istniejące dane i informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Analogiczne prace zostaną wykonane w stosunku do szczegółowej osnowy geodezyjnej. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona digitalizacja i modernizacja, a także zostaną stworzone metadane dla dokumentów zgromadzonych w miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zostanie pozyskana ortofotomapa i zdjęcia lotnicze ukośne. Aby dostosować dokumentację geodezyjną i kartograficzną systemów teleinformatycznych przeznaczonych do prowadzenia pzgik do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewniających wymianę i udostępnianie danych, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie.


Miasto Cieszyn zawarło umowę współpracując w porozumieniu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: miastem Bielsko-Biała, powiatem bielskim, powiatem cieszyńskim, powiatem żywieckim, gminą Czechowice-Dziedzice i województwem śląskim w sprawie współpracy w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Informacja ze strony www.cieszyn.pl

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice