News
Update date: 11 January 2012
Author: rafal

Pieniądze na turystykę, w tym INDUSTRIADĘ 2012


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.
Wsparcie dotyczy zadań o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których realizacja potrwa
w okresie od 2 marca do 30 listopada 2012 r. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych statutowo działających w obszarze krajoznawstwa i turystyki.
Na realizację konkursu Zarząd Województwa przeznaczył 600 000 zł. Jest to o 100 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Dofinansowaniem objęte zostaną m.in.:
• organizacja imprez odbywających się w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki. „INDUSTRIADY ”, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 r.;
• wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych;
• organizacja konkursów i imprez o tematyce turystycznej.
Dofinansowanie imprez tworzących i uatrakcyjniających program III już edycji INDUSTRIADY traktowane będzie w konkursie jako zadanie priorytetowe.
Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane m.in. zasięg projektu, oddźwięk społeczny, wysokość środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł, liczba uczestników oraz doświadczenie organizatora i posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania.
Oferty można składać do 3 lutego 2012.
Szczegóły konkursu na:
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=448&id_menu=289

Search