Beschreibung des Events
Datum des Events: 7 März 2020 - 8 März 2020
RCIT Katowice

Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu


Szukasz mieszkania lub domu?
Duża część deweloperów w internecie nie udostępnia pełnych informacji dotyczących swoich inwestycji.

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Większość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli również pełną ofertę firm zajmujących się budową domu od A do Z, pełną ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz, bez­płatne porady archi­tek­tów i naj­wy­bit­niej­szych desi­gne­rów. Uzu­peł­nienie oferty sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego i ubezpieczeń.

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego i wykań­cza­ją­cego swoje nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipo­tecz­nych, pro­mo­cje na wypo­sa­że­nie wnętrz i na kom­plek­sową budowę domów.


Datum
07.03.2020 10:00
- 08.03.2020 16:00
Lage
im Stadtzentrum
Eventart
Tourist / Andere
Tourismusregion
Schlesien
Adresse
Katowicka 10
Katowice
Kontakt
Tel. 792 772 220
E-Mail: biuro@expoproperty.pl
Znajdź wydarzenie
Eventkalender