Новости
Дата добавления: 3 декабря 2016

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową


Do 16 grudnia br. można zgłaszać swoje szopki bożonarodzeniowe do konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Rybnika i Młodzieżowy Dom Kultury. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Podsumowanie konkursu i wystawę nagrodzonych szopek zaplanowano na 22 grudnia br. Zapraszamy do udziału do udziału w konkursie.

 


Regulamin konkursu na rybnicką Szopkę Bożonarodzeniową 2016


Organizatorzy:

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Rybnika i Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

Cele konkursu:
Kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i wrażliwości artystycznej dzieci.
Wymiana doświadczeń między rybnickimi szkołami i placówkami.

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i placówek oświatowych z Rybnika w wieku 6-12 lat.
Do konkursu dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną szopkę.

Zasady przygotowania prac:
Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:
forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych,
podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm,
wszystkie elementy szopki muszą być trwale związane z podłożem i wykonane własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie.
Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora/ autorów, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz nr telefonu i adres e- mailowy placówki i nauczyciela.

Etapy konkursu, kryteria oceny, przyjmowanie prac:
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.

Każda szkoła, placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 szopki – po dwie z każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3 i klasy 4-6).
Szopki do konkursu należy zgłosić do 16 grudnia 2016 roku do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku. Adres: ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik.
Jury powołane przez organizatorów ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory artystyczne, oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, dobór i wykorzystanie materiałów oraz samodzielność wykonania pracy.
Jury w każdej kategorii wiekowej nagrodzi 3 najlepsze szopki. Dodatkowo szkoła z której pochodzi wygrywająca szopka otrzyma nagrodę pieniężną.
Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 grudnia 2016r.
Podsumowanie konkursu i wystawa nagrodzonych szopek odbędzie się 22.12.2016 roku.

Dodatkowe informacje:
Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach w celach reklamujących konkurs.
Prace przekazane do konkursu, na życzenie uczestników, mogą zostać zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o terminie zakończenia ekspozycji i możliwości zabrania szopki.

 


Найти