Новости
Дата добавления: 27 октября 2015
Автор: zamekpiastowski

ŚWIATEŁKO ŚW. MARCINA


Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie pt. "Światełko św. Marcina" na stworzenie dowolną techniką plastyczną lampionu. Prace należy dostarczyć 6 listopada do Domu Kultury w Krzanowicach. Poznaj szczegóły!!!

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorami konkursu „Światełko Św. Marcina" jest Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach.

2. Wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2015 roku, podczas obchodów Święta Marcina w Krzanowicach.

3. Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) z Gminy Krzanowice.

5. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w kategoriach:
• Dzieci młodsze (przedszkole, klasy I - III),
• Dzieci starsze (klasy IV - VI szkoły podstawowej),
• Młodzież (gimnazjum)
• Kategoria rodzinna.

6. Wyboru nagrodzonych prac dokona Jury. Ocenie podlegać będą: oryginalność, estetyka pracy.

Zasady uczestnictwa:

1. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę (nie dopuszcza się prac zbiorowych za wyjątkiem kategorii rodzinnej).

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lampionu w dniu
6 listopada 2015r br. do Domu Kultury w Krzanowicach.

3. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa placówki edukacyjnej i kontakt telefoniczny.

1. Dostarczone prace będą zwracane uczestnikom przed obchodami - dzieci wezmą udział w podchodzie organizowanym przez MOK Krzanowice.

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców, opiekunów prawnych na ich opublikowanie w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a jednocześnie na publikację wizerunku dziecka.


Найти