Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 20 sierpnia 2017

19. Rodzinny Rajd Rowerowy


Miasto Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NSZZ "Solidarność" przy KP PSP w Raciborzu zapraszają do zgłaszania się do kolejnej edycji rodzinnych zmagań rowerowych.

Tegoroczna, 19. już edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego odbędzie się 20 sierpnia. Start o godzinie 12.00 z ul. Nowej w Raciborzu. Zapisów można dokonywać telefonicznie: 32/415 37 17 oraz poprzez e-mail: osir.raciborz@wp.pl wpisując w temacie: "Rodzinny Rajd Rowerowy". W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników, daty urodzenia oraz tel. kontaktowy do kapitana drużyny.

XIX Rodzinny Rajd Rowerowy, Racibórz, 20.08.2017 r.

1. Regulamin określa cele XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zwanego dalej rajdem, obowiązki organizatorów, uczestników oraz pozostałe kwestie istotne dla bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprezy.

2. Organizatorzy rajdu:
a) Miasto Racibórz,
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
c) NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Raciborzu,

3. Miejsce i trasa rajdu:
a) 20.08.2017 r. – start, ul. Nowa– godzina 12.00
b) Trasa: ul. Nowa – Wojska Polskiego – Wileńska (ścieżka rowerowa) – Warszawska (ścieżka rowerowa) – Rondo pl. Konstytucji 3 Maja – Łąkowa (ścieżka rowerowa) – Arena Rafako (konkurencje zręcznościowe) – Dąbrowszczaków (ścieżka rowerowa) – 1 Maja (ścieżka rowerowa) – Piaskowa – Kolejowa – Pocztowa – Stefana Batorego – Plac Dominikański – Rynek – Odrzańska (ścieżka rowerowa) – Reymonta (chodnik) – kładka nad Odrą w Parku Zamkowym – Przystań Racibórz (konkurencje zręcznościowe) – ścieżka rowerowa wałami Miasta Racibórz – Rybnicka – Wiata Rowerowa Markowicka 1 (Obora – konkurencje zręcznościowe) – META.

4. Cele rajdu:
a) Uświetnienie Memoriału im. A. Kaczyny i A. Malinowskiego.
b) Profilaktyka alkoholowa poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego wypoczynku.
c) Promocja zdrowego stylu życia, różnych form aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie.
d) Poszerzenie wiedzy na temat Raciborza, jego historii i czasów współczesnych.

5. Zgłoszenia:
a) Do 18.08.2017 do godziny 12.00:
- osobiście w siedzibie OSiR-u przy ul. Zamkowej 4 (recepcja H2Ostróg).
- telefonicznie pod nr: 32 415 37 17
- e-mail: osir.raciborz@wp.pl
b) w dniu imprezy 20.08.2017 r. – bezpośrednio przed startem w godz. 10.30 – 11.30.
c) Pierwszych 180 zapisanych uczestników otrzyma koszulki na starcie rajdu, natomiast pozostali uczestnicy, jeśli liczba uczestników będzie większa niż 180 osób, otrzymają pamiątkowe koszulki w późniejszym czasie.

6. Zasady współzawodnictwa:
a) Uczestnikami rajdu są drużyny złożone z co najmniej dwóch (2) osób
z najbliższej rodziny, w tym kapitana, który musi być osobą pełnoletnią
i sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi członkami zespołu.
b) Uczestnicy rajdu poruszają się wyłącznie na rowerach, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, zatrzymują się na trzech stacjach, gdzie uzyskują potwierdzenie udziału w poszczególnych konkurencjach.
c) Na każdej z trzech stacji (Arena Rafako, Przystań w Parku Zamkowym, Kemping Obora) przeprowadzone zostaną konkurencje zręcznościowe oraz gry i zabawy. Konkurencje nie wymagają specjalnych umiejętności – mają charakter zabawy i przyda się w nich również element szczęścia.
d) W konkurencjach zręcznościowych udział biorą uczestnicy wytypowani przez kapitana drużyny.
e) Warunkiem ukończenia rajdu jest uzyskanie potwierdzeń (co znajdzie odzwierciedlenie w karcie uczestnika rajdu) na każdej stacji i zmieszczenie się w wyznaczonym przez organizatora limicie czasowym – 3 godziny od startu do przybycia na metę.
f) Spóźnienie zespołu na metę lub jego zdekompletowanie, które nastąpiło
z przyczyn niezależnych od uczestników, nie skutkuje wykluczeniem
z imprezy.
g) Drużyny z największym dorobkiem punktowym na mecie zostaną nagrodzone przez Organizatora wartościowymi nagrodami.

7. Organizatorzy zapewniają:
a) Ubezpieczenie uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
b) Napoje oraz posiłek na mecie rajdu.
c) Koszulki dla uczestników rajdu, które zostaną rowerzystom wręczone na starcie.
d) Nagrody dla najlepszych zespołów.

8. Zasady finansowania:
a) Nie pobiera się opłaty startowej i wpisowego – udział jest bezpłatny.
b) Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

9. Wykluczenie drużyny z rajdu następuje w przypadku:
a) Nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
b) Stwierdzenia spożywania przez członka zespołu napojów alkoholowych lub środków odurzających.
c) Nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.

10. Postanowienia końcowe:
a) Organizator imprezy nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
d) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

ZAPRASZAMY!!!

 


Data
20.08.2017 12:00
- 20.08.2017 15:00
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Sportowe
Region turystyczny
Śląsk
Adres

Racibórz
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń