Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 8 czerwca 2017

Konkurs fotograficzny "Racibórz-historia (nie)codzienna"


Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta na najciekawszą fotografię przedstawiającą Racibórz, organizowany w ramach obchodów 800-lecia nadania praw miejskich.

Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych wykonanych przez mieszkańców Raciborza i okolic, ukazujących bogactwo historyczne Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i ważnych miejsc w przestrzeni miasta.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

Prace należy przesłać drogą mailową na adres biblrac@poczta.onet.pl lub dostarczyć osobiście na płycie CD do Sekretariatu biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 do dnia 5 maja 2017 r. (decyduje data wpłynięcia do Organizatora).

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Szczegółowy regulamin poniżej.

Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca.

Regulamin Konkursu fotograficznego „Racibórz-historia(nie)codzienna”

1
Postanowienia wstępne i cel konkursu
1. Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, zwana dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz w ramach obchodów 800-lecia nadania praw miejskich.
4. Celem konkursu jest uczczenie obchodów 800-lecia nadania praw miejskich, rozbudzenie zainteresowań kulturą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców Raciborza i okolic w dziedzinie fotografii.
5. Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych wykonanych przez mieszkańców Raciborza i okolic, ukazujących bogactwo historyczne Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i ważnych miejsc w przestrzeni miasta.

2
Zgłoszenie do Konkursu i wymogi pracy konkursowej
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe (karty zgłoszenia w załączeniu).
2. Prace należy przesłać drogą mailową na adres biblrac@poczta.onet.pl lub dostarczyć osobiście na płycie CD do Sekretariatu biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 do dnia 5 maja 2017 r. (decyduje data wpłynięcia do Organizatora).
3. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przesłania zdjęć drogą elektroniczną dokumenty powinny stanowić załącznik maila a następnie powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 lub wysłane pocztą na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz.
4. Prace przesyłane tylko w formie elektronicznej, bez koniecznych zgód na przetwarzanie danych osobowych nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
5. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.
6. Minimalna jakość zdjęcia konkursowego to 300 dpi, rozdzielczość 3500x2400, format jpg.
7. Za dopuszczalną cyfrową obróbkę zdjęć uznaje się wyłącznie modyfikację dotyczące całego kadru, takie jak korekta barwy (balansu bieli), jasności, kontrastu, nasycenie kolorów i ostrości a także usunięcia cyfrowego „szumu”.
8. Obowiązuje dowolna technika fotograficzna.
9. Prace muszą być zgodne z celem i regulaminem Konkursu.

3
Ocena prac, wybór laureatów i nagrody
1 Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołane przez Organizatorów Jury.
2 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I – młodzież do 18 roku życia II – osoby powyżej 18 lat.
3. Kryteria oceny prac:
- walory estetyczne, artystyczne i merytoryczne prac - interpretacja i nawiązanie do tematu - pomysłowość i zmysł obserwacji - spełnienie wymogów formalnych
4. Prace laureatów zostaną wyeksponowane w Galerii Gawra przy ul. Kasprowicza 12.
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad przyznania nagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeżeli poziom prac nie będzie pozwalał na wyłonienie prac nagrodzonych oraz na przedłużenie terminu Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
6. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi.
7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy nastąpi 8 czerwca 2017 r..

4
Prawa autorskie i publikacja prac w serwisach
1. Autor wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na fanpage MiPBP w Raciborzu, stronach www przynależnych do organizatorów, materiałach i folderach promocyjnych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś prace konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi za obraźliwe.
3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.

4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy jest zobowiązany posiadać zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu

5
Postanowienia końcowe
1. Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonania zmian regulaminu w każdym momencie jego trwania.
3. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
4. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.biblrac.pl oraz Urzędu Miasta Racibórz.

Źródło: www.biblrac.pl


Data
08.06.2017
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 415 37 24
email: biblrac@poczta.onet.pl
www: www.biblrac.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń