Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 30 kwietnia 2016 - 30 kwietnia 2016

XVIII WIOSENNY RAJD GÓRSKI „ZIELENIĄ SIĘ BUKI”Celem rajdu jest wzbogacenie wiadomości uczestników o historii, przyrodzie, walorach turystycznych Kotliny Żywieckiej oraz utrwalenie umiejętności zachowania się w górach.

TRASY RAJDU:

Trasy podstawowe dla uczestników od IV klasy szkoły podstawowej:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – niebieskim szlakiem do schroniska na Skrzyczne – zejście szlakiem niebieskim do Szczyrku Dunocie – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 2 – Godziszka – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek do niebieskiego szlaku – szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunocie – Hondraski – Jaworzynę – do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę – Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – zejście szlakiem żółtym do Doliny Biłej – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa podstawowa dla uczestników do III klasy szkoły podstawowej oraz seniorów:

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście oznakowanym biało-czerwonymi szarfami zboczem Skalitego – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Godziny startu na trasy: I – godz. 8:20, II – godz. 8:10, III - 9:00, IV – godz. 10:00, V – godz. 10:30

Meta rajdu godzina dla wszystkich tras – godz. 14:30

Meta Rajdu: Amfiteatr w Szczyrku

TERMIN RAJDU: 30. kwietnia 2016 (sobota)

Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany tras lub odwołania rajdu w przypadku załamania pogody. Przewodnicy prowadzący grupy mogą ze względów obiektywnych zmienić trasę, po uzgodnieniu z przełożonym przewodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie imprezy.

REGULAMIN RAJDU

1. Uczestnicy rajdu mają do wyboru pięć tras:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – niebieskim szlakiem do schroniska na Skrzyczne – zejście szlakiem niebieskim do Szczyrku Dunacie – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 4 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 21. Ilość kilometrów – 13.

Trasa nr 2 – Godziszka – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek do niebieskiego szlaku – szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 4 godz. 20 min. Ilość punktów GOT – 21. Ilość kilometrów – 12,5.

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunacie – Hondraski – Jaworzynę – do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 3 godz. 50 min. Ilość punktów GOT – 18. Ilość kilometrów – 10,5.

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę – Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – zejście szlakiem żółtym do Doliny Biłej – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 3 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 17. Ilość kilometrów – 11,5.

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście oznakowanym biało-czerwonymi szarfami zboczem Skalitego – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 2 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 6. Ilość kilometrów – 6.

Alternatywne warianty tras w przypadku gwałtownego załamania pogody:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez Przełęcz Siodło – Becyrek – trasą narciarską FIS – niebieskim szlakiem do polany Jaworzyna – zejście szlakiem niebieskim do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 2 – Godziszka – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – trasą narciarską FIS – niebieskim szlakiem do polany Jaworzyna – zejście szlakiem niebieskim do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Jaworzyna – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunacie – Hondraski – Jaworzynę – następnie szlakiem niebieskim do szlaku zielonego – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – trasę marszu zmieniamy osiedla Migdalskie – zejście do Szczyrku Salmopola trasą oznakowaną biało-czerwonymi szarfami – zejście chodnikiem a następnie deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście drogą dojazdową do osiedla na Siodle przez osiedle Zapalenica – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

META RAJDU: Amfiteatr w Szczyrku.

Quiz Wiedzy: na mecie rajdu odbędzie się konkurs wiedzy o regionie, w którym drużyny reprezentowane będą przez kapitana drużyny wraz z jednym asystentem. Imiona i nazwiska kapitana drużyny wraz z asystentem, biorących udział w quizie, prosimy podad komisji rajdu niezwłocznie po dotarciu na metę rajdu.

2. Drużyny prowadzone są przez przewodników górskich.

3. W rajdzie mogą brad udział drużyny (grupy) piesze, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne, młodzieżowe, szkoły i inne oraz turyści indywidualni.

4. Drużyny, które reprezentują określone organizacje, zgłaszają gotowośd wzięcia udziału w rajdzie (wg załączonego wzoru – „KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU” – informacja o wybranej trasie, liczbie uczestników, liczbie opiekunów oraz potwierdzenie faktu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NW), w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r., w celu zapewnienia przez organizatorów transportu na miejsce startu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym) oraz odpowiedniej ilości przewodników.

Placówki szkolne do zgłoszenia winny dołączyd informację o ogólnej liczbie uczniów w szkole (oddziały zerowe + szkoła podstawowa + gimnazjum + liceum, bez oddziałów przedszkolnych).

5. Każda placówka może zgłosid dowolną liczbę drużyn. Ilośd osób w drużynie nie może byd większa niż 20. Drużyny winny posiadad opiekunów – nauczycieli w liczbie odpowiedniej do liczebności drużyn.

6. Imienne listy członków poszczególnych drużyn, sporządzone wg dołączonego wzoru – „IMIENNA LISTA UCZESTNIKÓW”, opiekunowie drużyn składają w biurze organizacyjnym rajdu w dniu imprezy niezwłocznie po stawieniu się na miejscu startu. Zwraca się uwagę na koniecznośd opatrzenia list podpisem jej opiekuna/ów.

7. Każda zorganizowana drużyna powinna mied ze sobą apteczkę lub podstawowe środki opatrunkowe oraz napoje w butelkach.

8. Indywidualni uczestnicy rajdu zgłaszają swój udział w imprezie w biurze organizacyjnym do momentu otwarcia rajdu. Indywidualni uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko.

9. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceo przewodników. Ci zaś zobligowani są do wypełniania decyzji przełożonego przewodników, wskazanego przez organizatora rajdu.

10. Wszyscy uczestnicy (drużyny) są zobowiązani dotrzed na metę do Szczyrku (Amfiteatr Szczyrk) do godz. 14.30, gdzie będzie przeprowadzony Quiz Wiedzy, w którym uczestniczyd będą kapitanowie drużyn wraz z asystentami oraz odbędzie się uroczyste zakooczenie rajdu połączone z poczęstunkiem i z wieloma atrakcjami.

11. Współzawodnictwo pomiędzy drużynami uczestniczącymi w rajdzie polega na wykazaniu się uzyskanymi od przewodników wiadomościami poprzez udział w Quizie Wiedzy, przygotowanym przez organizatorów. Quiz Wiedzy przeprowadzony będzie na mecie rajdu, uczestniczyd w nim będą kapitanowie drużyn wraz z asystentami. Wyniki quizu będą jednocześnie wynikami współzawodnictwa. W przypadku takiej samej liczby punktów o pierwszeostwie będzie decydowad większa liczba osób w drużynie.

12. Wyniki rajdu zostaną ogłoszone przez komisję rajdu przy wspólnym ognisku kooczącym rajd.

13. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy ukooczenia rajdu.

14. Nagrodą główną, a jednocześnie przechodnią rajdu, jest tzw. „PNIOK”. Jest to pieo buka – symbol lasów, od których powstała nazwa wsi Buczkowice.

15. Drobne nagrody rzeczowe otrzymają również kapitanowie drużyn wraz z asystentami biorący udział w Quizie Wiedzy.

16. Organizatorzy nagrodzą również najliczniejszą reprezentację szkoły, liczoną procentowo w stosunku do ogólnej liczby uczniów danej szkoły (oddziały zerowe + szkoła podstawowa + gimnazjum + liceum, bez oddziałów przedszkolnych). Do reprezentacji szkoły będą liczeni TYLKO UCZNIOWIE (bez nauczycieli, opiekunów i dodatkowych osób).

17. Organizatorzy nagrodzą również najmłodszego oraz najstarszego uczestnika rajdu.

18. Organizatorzy zapewniają grupom zorganizowanym przewóz na wybrane miejsce startu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.

19. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rajdu transport z mety w Szczyrku do poszczególnych miejscowości, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych wypadków. Formalności tych powinni dopełnid uczestnicy. Organizatorzy zalecają uczestnikom aktywności wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NW.

ORGANIZATORAMI RAJDU SĄ:

- Koło PTTK Buczkowice,

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”,

- Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,

- Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku,

- PTTK oddział „Beskidzki” w Szczyrku,

- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Komisariat Rajdu:

1. komandor rajdu – Józef Stec – decydujący głos w sprawach spornych

2. przełożony przewodników – Krzysztof Gucwa

3. sekretariat rajdu – przedstawiciele wszystkich organizacji przygotowujących rajd

Wszelkich informacji o rajdzie udziela:

BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

tel. (33) 8177-120, e-mail: gokbuczkowice@wp.pl, www.gokbuczkowice.com

 

Celem rajdu jest wzbogacenie wiadomości uczestników o historii, przyrodzie, walorach turystycznych Kotliny Żywieckiej oraz utrwalenie umiejętności zachowania się w górach.

TRASY RAJDU:

Trasy podstawowe dla uczestników od IV klasy szkoły podstawowej:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – niebieskim szlakiem do schroniska na Skrzyczne – zejście szlakiem niebieskim do Szczyrku Dunocie – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 2 – Godziszka – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek do niebieskiego szlaku – szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunocie – Hondraski – Jaworzynę – do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę – Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – zejście szlakiem żółtym do Doliny Biłej – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa podstawowa dla uczestników do III klasy szkoły podstawowej oraz seniorów:

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście oznakowanym biało-czerwonymi szarfami zboczem Skalitego – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Godziny startu na trasy: I – godz. 8:20, II – godz. 8:10, III - 9:00, IV – godz. 10:00, V – godz. 10:30

Meta rajdu godzina dla wszystkich tras – godz. 14:30

Meta Rajdu: Amfiteatr w Szczyrku

TERMIN RAJDU: 30. kwietnia 2016 (sobota)

Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany tras lub odwołania rajdu w przypadku załamania pogody. Przewodnicy prowadzący grupy mogą ze względów obiektywnych zmienić trasę, po uzgodnieniu z przełożonym przewodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie imprezy.

REGULAMIN RAJDU

1. Uczestnicy rajdu mają do wyboru pięć tras:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – niebieskim szlakiem do schroniska na Skrzyczne – zejście szlakiem niebieskim do Szczyrku Dunacie – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 4 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 21. Ilość kilometrów – 13.

Trasa nr 2 – Godziszka – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek do niebieskiego szlaku – szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 4 godz. 20 min. Ilość punktów GOT – 21. Ilość kilometrów – 12,5.

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunacie – Hondraski – Jaworzynę – do schroniska na Skrzycznem – zejście szlakiem niebieskim – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 3 godz. 50 min. Ilość punktów GOT – 18. Ilość kilometrów – 10,5.

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę – Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – zejście szlakiem żółtym do Doliny Biłej – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 3 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 17. Ilość kilometrów – 11,5.

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście oznakowanym biało-czerwonymi szarfami zboczem Skalitego – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Łączny czas przejścia – 2 godz. 30 min. Ilość punktów GOT – 6. Ilość kilometrów – 6.

Alternatywne warianty tras w przypadku gwałtownego załamania pogody:

Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez Przełęcz Siodło – Becyrek – trasą narciarską FIS – niebieskim szlakiem do polany Jaworzyna – zejście szlakiem niebieskim do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 2 – Godziszka – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Godziszka (szkoła) – niebieskim szlakiem gminnym do czerwonego szlaku Buczkowice-Skrzyczne – szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło – następnie przez Becyrek – trasą narciarską FIS – niebieskim szlakiem do polany Jaworzyna – zejście szlakiem niebieskim do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 3 – Szczyrk Centrum – Jaworzyna – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) – do szlaku niebieskiego – niebieskim szlakiem przez Dunacie – Hondraski – Jaworzynę – następnie szlakiem niebieskim do szlaku zielonego – następnie szlakiem zielonym przez Becyrek do Szczyrku Centrum – deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 4 – Szczyrk Salmopol – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr:

Szczyrk (Przełęcz Salmopolska) – szlakiem czerwonym przez Grabową – Kotarz – Hyrcę Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – trasę marszu zmieniamy osiedla Migdalskie – zejście do Szczyrku Salmopola trasą oznakowaną biało-czerwonymi szarfami – zejście chodnikiem a następnie deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

Trasa nr 5 – Buczkowice Centrum – Przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr:

Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na Przełęcz Siodło – zejście drogą dojazdową do osiedla na Siodle przez osiedle Zapalenica – do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)

META RAJDU: Amfiteatr w Szczyrku.

Quiz Wiedzy: na mecie rajdu odbędzie się konkurs wiedzy o regionie, w którym drużyny reprezentowane będą przez kapitana drużyny wraz z jednym asystentem. Imiona i nazwiska kapitana drużyny wraz z asystentem, biorących udział w quizie, prosimy podad komisji rajdu niezwłocznie po dotarciu na metę rajdu.

2. Drużyny prowadzone są przez przewodników górskich.

3. W rajdzie mogą brad udział drużyny (grupy) piesze, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne, młodzieżowe, szkoły i inne oraz turyści indywidualni.

4. Drużyny, które reprezentują określone organizacje, zgłaszają gotowośd wzięcia udziału w rajdzie (wg załączonego wzoru – „KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU” – informacja o wybranej trasie, liczbie uczestników, liczbie opiekunów oraz potwierdzenie faktu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NW), w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r., w celu zapewnienia przez organizatorów transportu na miejsce startu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym) oraz odpowiedniej ilości przewodników.

Placówki szkolne do zgłoszenia winny dołączyd informację o ogólnej liczbie uczniów w szkole (oddziały zerowe + szkoła podstawowa + gimnazjum + liceum, bez oddziałów przedszkolnych).

5. Każda placówka może zgłosid dowolną liczbę drużyn. Ilośd osób w drużynie nie może byd większa niż 20. Drużyny winny posiadad opiekunów – nauczycieli w liczbie odpowiedniej do liczebności drużyn.

6. Imienne listy członków poszczególnych drużyn, sporządzone wg dołączonego wzoru – „IMIENNA LISTA UCZESTNIKÓW”, opiekunowie drużyn składają w biurze organizacyjnym rajdu w dniu imprezy niezwłocznie po stawieniu się na miejscu startu. Zwraca się uwagę na koniecznośd opatrzenia list podpisem jej opiekuna/ów.

7. Każda zorganizowana drużyna powinna mied ze sobą apteczkę lub podstawowe środki opatrunkowe oraz napoje w butelkach.

8. Indywidualni uczestnicy rajdu zgłaszają swój udział w imprezie w biurze organizacyjnym do momentu otwarcia rajdu. Indywidualni uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko.

9. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceo przewodników. Ci zaś zobligowani są do wypełniania decyzji przełożonego przewodników, wskazanego przez organizatora rajdu.

10. Wszyscy uczestnicy (drużyny) są zobowiązani dotrzed na metę do Szczyrku (Amfiteatr Szczyrk) do godz. 14.30, gdzie będzie przeprowadzony Quiz Wiedzy, w którym uczestniczyd będą kapitanowie drużyn wraz z asystentami oraz odbędzie się uroczyste zakooczenie rajdu połączone z poczęstunkiem i z wieloma atrakcjami.

11. Współzawodnictwo pomiędzy drużynami uczestniczącymi w rajdzie polega na wykazaniu się uzyskanymi od przewodników wiadomościami poprzez udział w Quizie Wiedzy, przygotowanym przez organizatorów. Quiz Wiedzy przeprowadzony będzie na mecie rajdu, uczestniczyd w nim będą kapitanowie drużyn wraz z asystentami. Wyniki quizu będą jednocześnie wynikami współzawodnictwa. W przypadku takiej samej liczby punktów o pierwszeostwie będzie decydowad większa liczba osób w drużynie.

12. Wyniki rajdu zostaną ogłoszone przez komisję rajdu przy wspólnym ognisku kooczącym rajd.

13. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy ukooczenia rajdu.

14. Nagrodą główną, a jednocześnie przechodnią rajdu, jest tzw. „PNIOK”. Jest to pieo buka – symbol lasów, od których powstała nazwa wsi Buczkowice.

15. Drobne nagrody rzeczowe otrzymają również kapitanowie drużyn wraz z asystentami biorący udział w Quizie Wiedzy.

16. Organizatorzy nagrodzą również najliczniejszą reprezentację szkoły, liczoną procentowo w stosunku do ogólnej liczby uczniów danej szkoły (oddziały zerowe + szkoła podstawowa + gimnazjum + liceum, bez oddziałów przedszkolnych). Do reprezentacji szkoły będą liczeni TYLKO UCZNIOWIE (bez nauczycieli, opiekunów i dodatkowych osób).

17. Organizatorzy nagrodzą również najmłodszego oraz najstarszego uczestnika rajdu.

18. Organizatorzy zapewniają grupom zorganizowanym przewóz na wybrane miejsce startu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.

19. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rajdu transport z mety w Szczyrku do poszczególnych miejscowości, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych wypadków. Formalności tych powinni dopełnid uczestnicy. Organizatorzy zalecają uczestnikom aktywności wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NW.

ORGANIZATORAMI RAJDU SĄ:

- Koło PTTK Buczkowice,

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”,

- Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,

- Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku,

- PTTK oddział „Beskidzki” w Szczyrku,

- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Komisariat Rajdu:

1. komandor rajdu – Józef Stec – decydujący głos w sprawach spornych

2. przełożony przewodników – Krzysztof Gucwa

3. sekretariat rajdu – przedstawiciele wszystkich organizacji przygotowujących rajd

Wszelkich informacji o rajdzie udziela:

BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

tel. (33) 8177-120, e-mail: gokbuczkowice@wp.plwww.gokbuczkowice.com 

 

 
 

Data
30.04.2016
- 30.04.2016 23:59
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Sportowe / Plenerowe / Inne
Region turystyczny
Beskid Śląski
Adres
Beskidzka 41
43-370 Szczyrk
Kontakt
tel. 338158388
email: it@szczyrk.pl
www: www.szczyrk.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń