Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 7 września 2019

VI BIEG PROFILAKTYCZNY „WOLNI OD PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ”


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach VI BIEG PROFILAKTYCZNY „WOLNI OD PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ”, który odbędzie się 07.09.2019 r., godz. 14.00. Zapisy przed biegiem. Szczegóły w regulaminie biegu.

Regulamin VI Biegu Profilaktycznego „Wolni od przemocy i uzależnień”


I ORGANIZATOR
1. Organizatorem Gminnego Biegu Profilaktycznego „Wolni od przemocy i uzależnień” jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach.

II MIEJSCE I TERMIN
1. Termin – 07.09.2019 r. (sobota), rozpoczęcie godz. 14.00 (zapisy: do 06.09.2019 r. pod nr tel. 32 410 82 02 wew. 113 w godz. 8.00-14.00 lub w dniu biegu 13.00 - 13.50)
2. Start i meta: obiekt ORLIK w Krzanowicach.

III PROGRAM ZAWODÓW
godz.14.00 otwarcie VI Biegu Profilaktycznego „Wolni od Przemocy i Uzależnień Bieg VIP - ów (w biegu biorą udział zaproszeni goście)- dystans 600m
godz.14.10 Bieg Przedszkolaka (dzieci w wieku do 5 lat ) - dystans 200 m (dzieci mogą biec w towarzystwie rodziców);
godz.14.20 Bieg Sześciolatka (dzieci w wieku 6 lat) - dystans 300m ;
godz.14.30 Bieg dzieci w wieku 7 – 8 lat - dystans 300m (chłopcy);
godz.14.40 Bieg dzieci w wieku 7- 8 lat - dystans 300m (dziewczęta);
godz.14.50 Bieg dzieci w wieku 9-10 lat - dystans 400m (chłopcy);
godz.14.50 Bieg dzieci w wieku 9-10 lat - dystans 400m (dziewczęta);
godz.15.00 Bieg dzieci w wieku 11 - 12 lat - dystans 600m ( dziewczęta);
godz.15.10 Bieg dzieci w wieku 11 - 12 lat - dystans 800m ( chłopcy);
godz 15.20 Bieg Gimnazjalisty- wiek 13-15 lat - dystans 600m ( dziewczęta);
godz 15.30 Bieg Gimnazjalisty - wiek 13-15 lat - dystans 1000 m (chłopcy);
godz.15.40 Bieg Rodzinny (w biegu startuje minimum jeden rodzic i jedno dziecko do 9 lat ) - dystans 300m;
godz.15.50 Bieg Główny ( bieg otwarty dla wszystkich chętnych - powyżej 13 lat) dystans 1500m;
godz.16.10 wręczenie nagród, zakończenie VI Biegu Profilaktycznego „Wolni od Przemocy i Uzależnień”;

IV UCZESTNICTWO
1. Warunkiem dopuszczenia dzieci i młodzieży do biegu jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu i oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
2. Dorośli startują na własną odpowiedzialność.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator gwarantuje ubezpieczenie OC oraz NW uczestników biegu.
2. Udział w biegu jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych w dniu biegu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
5. Pierwszych 150 uczestników biegu otrzyma pamiątkową koszulkę biegu.


KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO
Imprezy pn. „Wolni od przemocy i uzależnień”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Krzanowicach, ul. Morawska 5, 47-470 Krzanowice, adres e-mail: um@krzanowice.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem 47-470 Krzanowice, ul. Morawska 5, adres mailowym: iod@krzanowice.pl
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, stanu zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy pn. „Wolni od przemocy i uzależnień” na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, ul. Morawska 5, 47-470 Krzanowice przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów.
5. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miejski w Krzanowicach, personel obsługujący imprezy pn. „Wolni od przemocy i uzależnień”.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu przez grantodawcę, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezy pn. „Wolni od przemocy i uzależnień”.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Data
07.09.2019 14:00
- 07.09.2019 16:00
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Sportowe / Plenerowe
Region turystyczny
Śląsk
Adres

Krzanowice
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń