News
Update date: 23 June 2017
Author: Cieszyn

Przebudowa mostu na Łyska w CieszyniePowiat Cieszyński rozpoczyna rozbudowę drogi powiatowej nr 2608 S w ramach zadania, które ma celu przebudowę mostu nad ciekiem Młynówka – Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej z budżetu państwa. Wykonawcą robót jest firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej , a nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa. W dniu 21 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy w/w zadania.

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska oraz budowę mostu o ustroju nośnym w formie ramy, w którym ryglem będzie płyta pomostowa o grubości 50cm, zamocowana w oczepach zespolonych ze ścianami istniejącymi. Wykonana zostanie kładka pieszo-rowerowa w formie ramy posadowionej na palach CFA i pomoście w formie płyty żelbetowej wraz z dojazdami, a ponad to korekta geometrii drogi, odcinek chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania z ul. Bolko Kantora, budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych do rzeki Puńcówki. Realizacja zadania obejmuje również wykonanie barier ochronnych na moście oraz balustrad na kładce pieszo-rowerowej, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi około 1,13 mln zł, z czego 0,56 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat i Miasto Cieszyn. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP jak również Urzędu Miejskiego w Cieszynie – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
a planowany termin jego zakończenia to końcówka listopada 2017 r.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl


Search