Aktuelles
Erscheinungsdatum: 16 September 2015

Gmina Krzanowice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na lokalne legendy


Stowarzyszenie Pałac w Wojnowicach wczoraj, dziś i jutro oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Wojnowice zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Krzanowice: (do dzieci, młodzieży i osób dorosłych) o wzięcie udziału w konkursie „Znane i nieznane podania legendy gminy Krzanowice”.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej. Prace można pisać gwarą. Podpisane można oddawać w terminie do 30 października 2015 r. w sekretariacie szkoły w Krzanowicach, w Pałacu w Wojnowicach lub u sołtysa wsi Wojnowice – Anny Kupki lub e-mailowo na adres organizatorów podany w regulaminie. Zachęcamy spisywania naszych podań i legend, by nie zostały całkiem zapomniane!

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
Znane i nieznane legendy gminy Krzanowice organizowanego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pt. „Lokalne legendy naszym bogactwem, źródłem poczucia wspólnoty i zachętą do działania”.

CELE KONKURSU:
- zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności dziedzictwem kulturowym gminy Krzanowice
- promowanie twórczości mieszkańców gminy Krzanowice

UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich mieszkańców gminy Krzanowice.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa – klasy 4 -6
- gimnazjum
- osoby powyżej 16 roku życia

FORMA PRACY:
- podanie, legenda o tematyce regionalnej

Uwaga: prace w całości lub we fragmentach mogą być zapisem języka mówionego (tekstem gwarowym).

ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pałac w Wojnowicach Wczoraj, Dziś i Jutro oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Wojnowicach
2. Koordynacją konkursu zajmuje się dr Kornelia Lach (tel. 603 722 282)
3. Konkurs trwa do 30 października 2015 r.
4. Prace należy złożyć do ww. dnia w sekretariacie Zespołu Szkól w Krzanowicach lub w Pałacu w Wojnowicach lub u Anny Kupki – sołtysa Wojnowic
5. Do każdej pracy winna być dołączona informacja o następującej treści:
- imię i nazwisko autora, klasa lub wiek oraz adres domowy lub telefon kontaktowy, adres e-mailowy;
- nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego praca została napisana (nie dotyczy osób powyżej 16 roku życia).
6. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. zgłoszenie prac do konkursu oznacza także zgodę na ich publikację w pokonkursowym wydawnictwie

8. Jury powołane przez organizatora w terminie do 10 listopada 2015 r. dokona oceny prac, wyłoni zwycięzców oraz zdecyduje, które prace zostaną opublikowane

9. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora (www.stowarzyszenie.palacwojnowice.pl; www.wojnowice.com.pl) oraz Zespołu Szkół w Krzanowicach (www.zskrzanowice.pl Gminy Krzanowice www.krzanowice.pl).

10. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas spotkania podsumowującego realizacje projektu w dniu 10 grudnia 2015 r.).

11. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Henryk Siedlaczek – poseł na Sejm RP, Andrzej Strzedulla – burmistrz Krzanowic.

 


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen