Aktuelles
Erscheinungsdatum: 19 März 2014

Weź udział w konkursie fotograficzno-plastycznym i wygraj nagrody!


Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny pt. „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego w roli głównej”. Termin składania prac mija 23 kwietnia.

Konkurs ma na celu odkrywanie, promowanie i popularyzowanie zabytków powiatu wodzisławskiego oraz rozbudzanie chęci poznawania najbliższego otoczenia i umiejętności docenienia jego zabytkowego charakteru, często zupełnie niedostrzeganego. Tematyka zdjęć i prac plastycznych ma nawiązywać do dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu, na które składają się:

a) zabytki nieruchome, będące w szczególności:

krajobrazami kulturowymi;
układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
dziełami architektury i budownictwa;
dziełami budownictwa obronnego;
obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi;
cmentarzami;
parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;
miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
b) zabytki ruchome, będące w szczególności:

dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje;
numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami;
ytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego;
materiałami bibliotecznymi;
instrumentami muzycznymi;
wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi;
przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
c) zabytki archeologiczne, będące w szczególności:

pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa;
cmentarzyskami;
kurhanami;
reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe własnego autorstwa (fotografie lub prace plastyczne płaszczyznowe wykonane dowolną techniką).

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzno-Plastyczny” w nieprzekraczalnym terminie – do 23 kwietnia 2014 r.
Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu – POBIERZ
Karta zgłoszenia dla osoby pełnoletniej – POBIERZ
Karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej – POBIERZ


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen