DETAILS OF THE TOURIST ATTRACTION

Category: Tourist Information
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Gliwicach

Centrum służy miesz­kań­com mia­sta i tu­ry­stom in­for­ma­cjami o wy­da­rze­niach kul­tural­nych oraz a­trak­cjach tu­ry­stycz­nych Gli­wic i re­gio­nu. Można zna­leźć tutaj in­for­ma­cje o ak­tu­al­nych pro­pozy­cjach kul­tural­nych, ta­kich jak wy­sta­wy, kon­cer­ty, spek­ta­kle te­atral­ne, pro­jek­cje fil­mo­we. Dla osób za­in­te­reso­wanych zwie­dza­niem mia­sta i re­gio­nu do­stęp­ne są in­for­ma­cje o waż­nych i in­te­resu­ją­cych o­biek­tach hi­sto­rycz­nych, szla­kach tu­ry­stycz­nych, a także prak­tycz­ne in­for­ma­cje o lo­ka­li­zacji o­biek­tów noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy ko­mu­ni­ka­cji. Centrum mieści się w budynku "Kino Amok - Scena Bajka".

W punk­cie do­stęp­ne są bez­płat­ne u­lot­ki i fol­de­ry, a także lo­kal­ne i re­gio­nal­ne in­for­ma­tory. Turyści i mieszkańcy mają moż­li­wość za­opatrze­nia się w pu­bli­ka­cje po­świę­cone za­byt­kom i hi­sto­rii re­gio­nu, a także prze­wod­ni­ki, mapy, widokówki oraz pa­miąt­ki. W gli­wic­kim CIKiT można również kupić bi­le­ty na kon­cer­ty, przed­sta­wienia oraz wy­da­rze­nia spor­towe (system Ticketpro).

Dla turystów przygotowano sta­no­wi­sko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu oraz ogólnodostępną sieć bezprzewodową Wi-Fi. Przed wejściem do Centrum umieszczono infokiosk, z którego można korzystać także poza godzinami pracy placówki. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

Turysci i mieszkańcy zainteresowani zwiedzaniem Gliwic mogą bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki (za pozostawianiem zwrotnej kaucji). Do wyboru są dwie trasy: "Spacerem po Starym Mieście" i "Spacerem po Śródmieściu". Dodatkowo przygotowano specjalne nagrania dla dzieci. Dostępna jest także angielska i niemiecka wersja wycieczek. Trasa "Spaceru po Śródmieściu" rozpoczyna się przed budynkiem Kina Amok.

Ilość gwiazdek: 1

 

Location
Dolnych Wałów 3
Gliwice
Gliwice
Silesia
in the city/town centre
Contact data
: 32 2313855
: gliwice@slaskie.travel
: http://www.muzeum.gliwice.pl/cikit/
Availability
: whole year
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - sobota: 10.00 - 18.00, przerwa 13.00 - 14.00
  • niedziela: NIECZYNNE
Usługi i udogodnienia
: free maps and publications, access to the Internet, service in foreign languages, sale of souvenirs, sale of publications
: możliwość wypożyczenia audioprzewodników z dwoma trasami: "Spacerem po Starym Mieście" i "Spacerem po Śródmieściu" w j. polskim, angielskim i niemieckim.
Attractions
Routes
Galleries

City audio tours

Zapraszamy na audiowycieczkę po Gliwicach!
Zapraszamy na przygotowaną specjalnie dla dzieci audiowycieczkę po Gliwicach!
Zapraszamy na przygotowaną specjalnie dla dzieci audiowycieczkę po centrum Gliwic!
Zapraszamy na audiowycieczkę po Gliwicach!

Nearby

Gliwice
Ulica Zwycięstwa – Victory Street in Gliwice was laid out in the years 1875-1880. From that time on, until 1945, it was called the Wilhelmstrasse. In the course of time, it became an elegant street, leading from the Market Square to the train station. There are many grand houses, representing different, historicizing styles and Modernist monuments, with the so-called Seidenhaus Weichmann, a department store, designed by Erich Mendelsohn.
Gliwice
“Villa Caro” is located in the center of Gliwice, at Dolnych Wałów Street. It was built in the 1880s in the style in which the then richest entrepreneurs in Gliwice used to erect their residences. The villa was built for Oscar Caro, who managed such family businesses as the Hermina steel plant in Łabędy and an iron industry company. The interior of the villa has preserved the spectacular décor of the era. Today, the building is the seat of the Gliwice Museum. It also houses the "Reading Room of Art", which is a gallery of contemporary art. One can see here interesting exhibitions and participate in educational and artistic events.
Gliwice
Gliwice belongs to the old city in Silesia, which has retained its medieval urban layout in the center. We do not know the exact date of granting city rights to Gliwice, but it was probably as early as in the thirteenth century. In the fourteenth century, the city on the Kłodnica river was surrounded by defensive walls. They protected the market square with the town hall and the nearby church of All Saints. The town had a gridiron plan. All these medieval features have survived to this day almost unchanged.
Gliwice
Gliwice is one of the major Upper Silesian cities, which can boast of the well preserved medieval urban layout. Its centre forms a square marketplace with the centrally located town hall. The first wooden town hall was probably erected as early as the end of the thirteenth century. It was later replaced with a brick one. The present-day nimeteenth-century, Clsssicist town hall stands on its Gothic foundations.
Gliwice
The Piast Castle in Gliwice is one of the landmarks of the city. Its origin is attributed to Siemowit, the first ruler who styled himself Duke of Gliwice. He reigned in the first half of the fourteenth century. The stone and brick stronghold is situated in the line of the city walls. It currently houses a branch of the Gliwice Museum. The collections gathered here present the history of the city and life of its people from the Middle Ages to the twentieth century.
Gliwice
The church of the Holy Trinity in Gliwice is one of the three Armenian catholic parish churches in Poland. Its present parson is Tadeusz Isakowicz-Zaleski. The church building was erected in the neo-Classicist style, in the first half of the nineteenth century. Inside the shrine, it is worthwhile to see the miraculous image of Our Lady of Łysiec, which was brought by the borderlanders to Silesia, and was placed in the church in 1950.
See more

Silesian Tastes Culinary Trail

Zabrze
Coal mine shaft Maciej is a complex of buildings of the former coal mine "Concordia", which is situated in the district... More>>
Ornontowice
It is a family confectionery that was founded in early 1990s.
Rybnik
This restaurant has an elegant and spacious interior with summer patio. It is located in a charming place next to Rybnic... More>>